Konya İş Güvenliği Kursu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNDE DEĞİŞMEYEN ADRESİNİZ: YENİ UZMAN AKADEMİ

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Niçin Önemlidir?

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında artış görülmektedir. Bu nedenle çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu anlayış içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen iş sağlığı ve güvenliği alanı ortaya çıkmıştır. Teknik açıdan bakıldığında işin yapılması esnasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması odak noktayı oluştururken sağlık bilimleri açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçları şunlardır:

– İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,

– Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,

– Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak,

– Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,

– Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,

– Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek,

– Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı:  

6331 Sayılı Kanuna göre, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,  teknik elemandır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik konularına yönelik gözlemler ve kontroller yaparlar. Olumlu ve olumsuzlukları belirleyerek olumsuz durumlar ile mücadele etme yol ve yöntemlerini ortaya koyan, bu yöntemlere yönelik ilgili kişileri eğiten; olumlu durumların ise korunmasına ve geliştirilmesine hukuksal ve bilimsel katkılar sağlayan meslek insanıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kontrolleri ile gerçekleştirilmekle beraber; iş sağlığı güvenliği uzmanı olmak isteyenler için gerekli şartları da yine aynı bakanlık belirler.  İlgili bakanlığın belirlemiş olduğu şartlar ise;

  1. Uygun Bölümlerden Mezun Olmak
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Almak
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Başarılı Olmak
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olmak

 Hangi Bölümlerden Mezun Olanlar İSG Uzmanı Olabilir?

Mühendislik, mimarlık, teknik eğitim fakülteleri, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olanlar, bakanlığın belirlemiş olduğu diğer şartları da yerine getirdikten sonra İSG Uzmanı olabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilgili bakanlığın yetkilendirmesi kurs veren kurumlarca düzenlenir. Konya iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi de Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olmakla beraber, eğitim sektöründe 7 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir.

Öncelikle İSG uzmanlarının;

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C), sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. 

Tehlike sınıflarına göre eğitimler de (A), (B), (C) olmak üzere üç grup olarak kategorize edilmiştir.   

Konya iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi (A), (B), (C) sınıfları iş sağlığı ve güvenliği eğitim kursları düzenlemektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinde Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi Hangi Evrakları İstemektedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimleri için Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi bakanlığa sunulmak üzere katılımcılarından;

1 – Kurs Başvuru Dilekçesi:

Katılımcıların eğitim kurumumuzdan hangi eğitimi almak istediklerini belirtir şekilde hazırlanmış, vatandaşlık numarası, isim soy isimin de belirgin şekilde yazıldığı ıslak imzalı dilekçe istemektedir. Eğitim almak amacı ile kursumuza başvuru yaptığınız da kurumumuzdan dilekçenin matbu halini de isteyebilirsiniz. 

2- Diploma:

Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak yukarıda belirtilen bölüm ve programlara ait diplomalar ile kurumumuza başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca katılımcılarımız diploma yerine üniversiteden almış oldukları geçici mezuniyet belgesi veya e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi de ibraz edebilirler.

3- Nüfus Cüzdanı:

KatılımcılarımızınKonya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’ye ibraz etmeleri gereken son evrak da nüfus cüzdanıdır. Katılımcıların nüfus cüzdanlarında (kimlik)  ve diplomalardaki ad, soyadı bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Evlilik vs. durumları nedeni ile kimlik bilgilerinde değişiklik olması üzerine, nüfus kayıt örneği de ibraz etmelidirler.

Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitim Süreci Nasıl İşlemektedir?

Eğitim kurumumuzda İSG Eğitimlerinin toplam süresi 220 saattir. Eğitimler 90 saat uzaktan eğitim 90 saat teorik eğitim, 40 saat de pratik eğitim olarak verilir.

Uzaktan Eğitim:

Kurumumuzda eğitimlerin ilk kısmı uzaktan eğitim modelinde asenkron olarak verilir.Asenkron yani eşzamanlı olmayan eğitimlerde bilgiler Yeni Uzman Akademi’nin eğitim departmanı tarafından önceden üretilerek Yeniuzman.isguzem.online sistemine depolanır. Daha sonra öğrenciler dilediği zaman ve dilediği kadar çok tekrarla dersleri takip edebildikleri bir uzaktan öğretim sistemine dâhil olur. Eğitim süresi 90 saat olmakla beraber kayıtlı derslerden katılımcılarımız sınav dönemine kadar faydalanabilir.

Örgün ( Yüz yüze) Eğitim: 

Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi eğiticileri tarafından eğitim kurumunun dersliklerinde yüz yüze yapılan derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir. Gün içerisinde maksimum 6 saat olarak yapılır.

Pratik ( Staj ) Eğitimi:

Katılımcıların uzaktan ve örgün eğitimlerini başarı ile sona erdirmelerinin ardından Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim departmanınca uygun görülen işyerlerinde 40 saat olarak 5 işgünü içerisinde, İSG Uzmanlarının gözetiminde yapılır.

Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Pandemi Dönemi

Eğitim kurumumuz pandemi kurallarına uygun bir şekilde eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimlerini kurallara uygun hale getirebilmek amacıyla örgün eğitimleri senkron  ( eş zamanlı ) olarak internet üzerinden devam ettirmektedir. Asenkron eğitimler daha öncesinde de internet üzerinden yapıldığından dolayı aynen devam ettirilmektedir. Staj eğitimleri ise yine pandemi kurallarına uygun şekilde küçük gruplar halinde yapılmaktadır.

  İSG Uzmanlığı Eğitimlerinde (A), (B), (C) Sınıfı Eğitimleri   

İş sağlığı ve güvenliği bir meslek olmasının yanında aynı zamanda bir kariyerdir. Eğitim kurumunuz Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi İSG kariyer planlamanızda tüm sınıflara yönelik eğitimleri ile yanınızda olmaya devam etmektedir.

İSG Uzmanlığı Eğitimleri ve Kariyeri; Az tehlikeli işyerlerinde görev yapan (C) sınıfı ile başlar. (C)  Sınıfı İSG Uzmanı olabilmek için de yukarıda bahsetmiş olduğumuz eğitim programı takip edilir.

(B)  Sınıfına yükselebilmek için ise (C) Sınıfı İSG Uzmanı olarak üç (3) yıl tam zamanlı olarak çalışmış olanlar ve bu çalışmasını İSG – Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyenler (B)  sınıfı eğitimi alabilirler. 

(A)  Sınıfına yükselebilmek için ise (B) Sınıfı İSG Uzmanı olarak dört (4) yıl tam zamanlı olarak çalışmış olanlar ve bu çalışmasını İSG –Kâtip uygulaması üzerinden belgeleyenler (A)  sınıfı eğitimi alabilirler. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavları

İş sağlığı ve güvenliği sınavları ÖSYM tarafından bir takvim yılı içerisinde iki defa yapılır. İSG Uzmanı adaylarının bu sınavlara girerek70 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayanlar sonraki İSG sınavlarına tekrar kurs almadan ÖSYM işlemlerini gerçekleştirerek girebilirler.

İSG Uzmanlığı Sertifikası

İSG Uzmanı olarak görev yapacakların İSG Kâtip uygulamasını kullanabiliyor olması gerekmektedir. İSG Uzmanları, sınavda başarılı olmalarının ardından, sertifika harcını yatırarak, e- sertifikalarını alırlar ve İSG Kâtip uygulaması üzerinden işlem yapabilirler. Bakanlık tarafından matbu sertifikanın gelmesini beklemeye gerek yoktur.

Sonuç: İSG Uzmanlığı uygulamaları ve eğitimleri (A), (B), (C) sınıfı olarak kategorize edilmiştir. Ve bu kategorize İSG kariyerinin basamakları durumundadır. Bizler, Konya İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademi olarak İSG eğitimlerinde Konya’un seçkin markası olduğumuz gibi online eğitimler ile tüm Türkiye’nin markası olma yolunda ilerliyoruz.

 Konya iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademinin, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimleri yalnızca bir İSG Uzmanı olarak çalışabilmek için sınavlardan geçebilmeyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda risk değerlendirmesi gibi planlamaları hazırlamak için gereken tüm becerileri de sağlar. Böylelikle önlemlerin planlanması ve uygulanmasının zamanında yerine getirilmesinde de yardımcı olur. Ayrıca web tabanlı eğitim ile sunulur.

Konya iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin  https://www.facebook.com/taner.basol.311  facebook ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut   instagram sosyal medya hesaplarını takip ederek İSG Alanındaki gelişmelerden haberdar olabileceğiniz gibi İSG alanında iş ilanlarını da takip edebilirsiniz.

Ayrıca eğitim merkezimizin   https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari internet adresi üzerinden İSG, DSP ve İYH ders notlarını ücretsiz indirebileceğiniz gibi

https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan da İSG alanındaki mevzuatlara da ulaşabilirsiniz.

  Eğitimlerle alakalı geniş daha geniş bilgi almak isterseniz, eğitim kurumumuzu arayabilir veya mesaj bırakarak eğitim departmanının size dönüş yapmasını sağlayabilirsiniz.

Hemen Arayın