İSG DERS NOTLARI

İSG DERS NOTLARI

Maalesef ülkemizde son zamanlarda yaşanan; yaralanma, ölüm, işgücü kaybı, telafi edilebilecek ekonomik kayıplar ve telafi edilemeyecek manevi zararlar doğuran iş kazaları dikkatlerin bir kez daha iş sağlığı ve güvenliği konusuna yönelmesini sağlamıştır.  Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu konularda kimlerin görevli ve sorumlu olduğunu düzenlemiştir. Kanunla; işveren, çalışan ve Devlete belli roller verilerek bu sorunun çözülmesi amaçlanmış olmakla birlikte toplumu genel olarak etkileyen yeni iş kazalarının yaşanması iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri araştırmayı gerekli kılmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları büyük bir öneme sahiptir. İş sağlığı ve güvenliğine duyulan ihtiyaç makineleşmenin artmasını sağlayan bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her geçen gün daha da artmakta ve artmaya da devam edecek.

İş sağlığı ve güvenliğini uygulamaları ne kadar önemli ise bu uygulamaları gerçekleştiren personelin eğitimleri de o kadar önemlidir.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder (ILO-WHO, 1950). Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; ”yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin (1948) 3. Maddesinde “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır” denilmektedir. Bildirgenin 25. Maddesinde de “Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır” hükmü ile güvenliğin önemi vurgulanmaktadır.

 İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır:

1- Çalışanların korunması

– Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

– Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

– Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,

2- İşletmenin korunması

– Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,

3- Üretimin korunması

– Üretimin devamlılığını sağlamak

– Verimi artırmaktır.

Bir başka ifade ile insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulayıcılarının Yetiştirilmesi

İş sağlığı ve güvenliğinden başta işyeri sahipleri sorumlu olmakla beraber, uygulamaların tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması için işyeri sahipleri teknik destek alabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Çalışma Bakanlığının gözetiminde olduğu gibi bu alandaki teknik personelin yetiştirilmesi de yine aynı bakanlığın gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 

 İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi (DSP), İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan kişilerdir. Bu kriterlerden biri de belli bir eğitimden geçmiş olmaları ve bakanlıkça yaptırılan sınavlarda başarılı olmaktır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sonrasında ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olabilmek için iyi bir eğitim almak ve kaliteli kaynaklardan çalışmaktan geçiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Akla Gelen İlk İsim

Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında;

A-B ve C Sınıfı Eğitimleri

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri düzenleyerek bu alandaki teknik eleman ihtiyacınınkarşılanması için 7 yıl sektör içinde faaliyet gösteriyor.Eğitimlerini ‘‘alanın en iyisi’’eğitmenlerin rehberliğinde sürdürmekle beraber bu eğitimleri öğrenci odaklı olarak gerçekleştirmektedir.

Yeni Uzman Akademi katılımcılarının sadece İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarında başarılı olmaları için değil; göreve her yönüyle tam donanımlı başlamalarını sağlamak için emek sarf eden bir eğitim kurumudur.

Yeni Uzman Akademi sadece katılımcılarına değil; tüm İSG profesyonellerine yardımcı olmak amacında olan bir eğitim kurumudur. Bu amaçla da  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfasından İSG alanındaki tüm mevzuatları paylaştığı gibi https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından da İSG alanında sınavlara hazırlanan ve kendini geliştirmek isteyenler için işyeri hekimliği, işyeri hemşireliği, iş sağlığı ve güvenliği ders notlarını da ücretsiz paylaşıyor.

Hemen Arayın