Havsa İş Güvenliği Kursu

Havsa Yeni Uzman Akademi İsg Eğitimleri +90 542 532 77 13

Sanayileşme insanlara birçok yarar sağlamış olsa da bir takım problemleri de beraberinde getirmiştir. İşçilerin sağlık ve güvenliği, işyeri koşullarının yetersizliğine bağlı olarak olumsuzluklara maruz kalmıştır. Bu durum çalışanların baş edemeyeceği risklerle karşı karşıya kalmasına zemin hazırlamıştır.

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, bilimsel gelişmelerin katkısı ile hız kazanarak devam etmiştir. Teknolojinin gelişmesinin yanı sıra üretim yöntemleri de sanayide değişikliklere neden olmuştur.

 Üretimde insan gücünün yerini makineleşme;  makineleşmenin yerini de elektrik ve elektronik almaya başlamıştır.

İnsan gücünün yerini makine ve elektronik aletlere bırakması, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşçilerin sağlıklı bir çalışma ortamında üretim yapması, sosyal güvenliğin önemli bir parçası olduğu düşüncesi, iş güvenliğini zaman içinde uzmanlık gerektiren bir alan haline getirmiştir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

İş hayatında yoğun olarak İSG kısaltmasıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği işyerlerinde işin yürütülmesi sırasında sağlığı ve refahı iyileştirmek amacı ile çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür.  

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Doğuşu

 İş sağlığı ve güvenliği, çağımızda, insana verilen önemin artması sonucu gün geçtikçe gelişen bir çalışma alanıdır.  Ülkemizde son dönemlerde bilinmeye başlayan bir alan olsa da aslında geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Yazılı kaynaklara göre, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin ilk uygulamalar; M.Ö.460-370 yıllarındaki Hipokrat’ın kurşunun zararlı etkilerini ortaya koyduğu çalışmasına dayandırılır.

Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ülkemiz 1980 yılların sonlarında iş sağlığı ve güvenliği anlamında büyük gelişmeler kat etmiş olsa da Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin yasal zemini, gerçek anlamda 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başlatılmıştır.  

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerini, planlamak, denetlemek ve yürütmek Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevidir. İşverenler devlete karşı iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdürler. İş güvenliği kurallarına uymayan işverenlerin idari yönden sorumlu tutulmaları söz konusu olduğu gibi maddi yaptırımları da olabilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları sebebi ile sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder.

 Dünya Sağlık Örgütü sağlığı;  yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin (1948) 3. Maddesinde “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır” denilmektedir. Bildirgenin 25. Maddesinde de herkesin, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesinin ve güvenliğin önemi vurgulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir?

 DSÖ / ILO komitesi, işyerinde sağlığın amaçlarını;

İşçinin sağlığını ve çalışma yeteneğini korumak ve geliştirmek, Güvenliği sağlamak ve sağlığı korumak için tasarlanması gereken çalışma ortamını ve işi iyileştirmek,

İşyerinde sağlığı ve güvenliği teşvik eden bir iş organizasyonu ve kültürü geliştirmek şeklinde tanımlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Kimin Görevidir? İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bir ekip işidir. İSG hizmetleri işveren – işyeri hekimi ve İSG Uzmanı tarafından yürütülür. İşveren iş Sağlığı Ve Güvenliği görevlerini yerine getirilmesinde birinci derede sorumludur.

İSG Hizmetleri ve İSG Uzmanlığı

İSG Uzmanı Kimdir? İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanının tanımı 6331 sayılı ‘‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’’nda ‘‘Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı.’’ olarak ifade edilmiştir.

Kimler İSG Uzmanı Olabilir? İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanlarının Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlemiş olduğu İSG Sertifikasına sahip olması gerekmektedir. İSG Sertifikasına sahip olmak için de belirli şartları taşımak gerekmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için öncelikle bakanlıkça belirlenen fakülte ve bölümlerden mezun durumda olunmalıdır. Bu bölümler bakanlık tarafından şöyle belirlenmiştir;

Mimarlık – Mühendislik – Teknik Eğitim Fakülteleri

Fen veya Fen –Edebiyat Fakültelerinin, Fizik – Kimya – Biyoloji Bölümleri   

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarıdır.

İSG Uzmanı olmak isteyenler için, bakanlığın belirlemiş olduğu kriterlerden biri de eğitim verme yetkisine sahip olan bir eğitim programından uygun eğitim programını almaktır.

İSG Eğitim Programlarına Genel Bakış

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı tehlike sınıfına göre;

Az tehlikeli işyerlerinden sorumlu C sınıfı İSG Uzmanı

Tehlikeli işyerlerinden sorumlu B sınıfı İSG Uzmanı

Çok Tehlikeli işyerlerinden sorumlu A sınıfı İSG Uzmanı olmak üzere, bakanlıkça üç sınıfa ayrılmıştır. İSG eğitimleri de yine tehlike sınıflarına göre üç sınıfa ayrılmıştır.

Öncelikle C sınıfı İSG Uzmanlığı eğitimine kısaca değinecek olursak;

İSG Uzmanı olmak isteyen adaylar yukarıdaki bölümlerden birinden mezun olmaları halinde C sınıfı eğitim için gerekli olan belgeler;  

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,

 Kimlik (nüfus cüzdanı) ile İSG Eğitim Merkezlerine, başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Merkezleri tarafından İSG eğitimleri;

   90 saat uzaktan eğitim,

   90 saat örgün eğitim,

   40 saat staj eğitimidir.

Bakanlığın İSG Uzmanlarında aradığı başka bir kriter de ÖSYM tarafından yapılan İSG Sınavında yeterli puanın alınmış olmasıdır. Sınavdan 70 puan ve üzerinde puan alan adaylar, başarılı sayılır ve bakanlıkça gerekli şartları tamamlamış olurlar ve bakanlık tarafından uzmanlara İSG Uzmanı sertifikası düzenlenir. İSG Uzmanları e –sertifikalarının İSG –Katip uygulaması üzerinden aktif hale gelmesinin ardından İSG Uzmanı olarak hizmet vermeye başlayabilirler.    

B Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimi:

C sınıfı İSG Sertifikasına sahip İSG Uzmanları, bu belge ile 3 yıl yani 1095 gün tam zamanlı çalışmaları halinde B Sınıfı İSG Uzmanlığı eğitimi için başvuru yapabilirler. Eğitim süreçleri C Sınıfında olduğu gibi yine;  

  90 saat uzaktan eğitim,

   90 saat örgün eğitim,

   40 saat staj eğitimi şeklindedir.

B sınıfı İSG Uzmanı olmak isteyen katılımcıların, eğitimlerinin bitmesi üzerine ÖSYM tarafından yapılan İSG B Sınıfı sınavına girmeleri gerekmektedir.

Sınavdan başarılı olan kişilere ilgili bakanlık tarafından B sınıfı İSG Uzmanlığı sertifikası düzenlenir. Adayların İSG Kâtip uygulamasından e- sertifikalarını almaları üzerine B sınıfı İSG Uzmanı olarak görev yapabilirler.

A Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimi:

B sınıfı İSG Sertifikasına sahip olan İSG Uzmanları ise, bu belge ile 4 yıl yani 1460 gün tam zamanlı çalışmaları üzerine A Sınıfı İSG Uzmanlığı eğitimi için başvuru yapabilirler. Eğitim süreçleri ise C ve B Sınıfında olduğu gibi;  

  90 saat uzaktan eğitim,

   90 saat örgün eğitim,

   40 saat staj eğitimi şeklindedir.

A sınıfı İSG Uzman adaylar, eğitimlerinin tamamlanması sonrası ÖSYM tarafından yapılan İSG A Sınıfı sınavına girmek ve gerekli puanı almak zorundadırlar. 

Her tehlike sınıfı için bir defaya mahsus eğitim almak yeterlidir. adayların sınavdan başarısız olmaları halinde sonraki sınav için ÖSYM sınav başvurularını tamamlamalarının ardından sonraki sınavlara girebilirler.

Sınavdan başarılı olan kişilere ilgili bakanlık tarafından A sınıfı İSG Uzmanlığı sertifikası düzenlenir.  Adaylar İSG – Kâtip uygulaması üzerinden e – sertifikalarını aldıktan sonra A sınıfı İSG Uzmanı olarak hizmet vermeye başlayabilirler. 

İSG Eğitimlerinde Yeni Uzman Akademi Farkı

Yeni Uzman Akademi Eğitim Merkezi 2013 yılından bu yana Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak, ülkemizin 4 farklı şehrinde 5 şube ile İSG Eğitimleri alanında hizmet veren bir eğitim kurumudur.

Yeni Uzman Akademi eğitimlerini, her biri alanında söz sahibi olan eğitimcilerin rehberliğinde sürdürmektedir. Ayrıca eğitim kurumumuz pandemi döneminde yüz yüze (örgün) eğitim programlarını online eğitime taşıyarak, İSG Uzmanı olmak isteyen tüm katılımcıların internete erişilebilen her yerden eğitimlerini takip etmesini sağlayarak eğitim alanını oldukça geniş bir alana yaymıştır.

Yeni Uzman Akademi eğitimlerinde, katılımcılarının İSG Sınavından başarılı olmasını sağlamak olduğu gibi aynı zamanda katılımcılarının iş hayatlarına atıldıklarında sahip olmaları gereken tüm donanıma sahip olmalarını sağlar.

Yeni Uzman Akademi katılımcılarının sadece eğitim döneminde değil, iş hayatları boyunca da gerekli konularda başvuru yapabilecekleri saha deneyimi olan eğiticilere sahip bir eğitim kurumudur.

Hemen Arayın