Hasanpaşa İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

İş Güvenliği Nedir?

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İş

Sağlığı Ve Güvenliği denilmektedir. Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike veya bir arıza oluşmamışken bile ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek,

kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel yaklaşımların yerini

çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel (reaktif) yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. Olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı (proaktif yaklaşım) ise, sistem bozukluğundan çok, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesine, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne odaklanır. Olayın gerçekleşmesinden önceye bakılarak; çalışanların, üretim ve işletmenin güvenliğini dikkate alır.

İş Güvenliği ile Ne Amaçlanmaktadır?

İş Güvenliğinde öncelik;  işçinin, işletmenin ve üretimin güvenliğini sağlamaktır. İş kazaları veya meslek hastalıklarına sebep olama riski olan tehlikeleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirerek, iş ile işçi arasında uyumu sağlamak ve işçinin güvenliğini sağlamaktır. İşçileri koruyarak üretimi aksatmadan, verimliliğin artmasını ve dolayısıyla üretimin güvenliğini sağlamaktır. İşçileri ve üretime yönelik güvenlik önlemlerini alarak maddi ve manevi kayıpları en aza indirerek işletmelerin güvenliğini sağlamayı amaçlar.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Neden Önemlidir?

Önceleri üretimin bir unsuru olan insanın çalışma hayatında karşılaştığı sağlık ve güvenlik sorunları pek önemsenmezken, bu sorunların beraberinde getirdiği iş akışında aksamalar, verimliliğin düşmesi ve dolayısıyla ekonomide meydana gelen kayıplar, İSG’ nin öneminin işveren, işçi ve devlet gibi taraflar açısından algılanmasına vesile olmuştur. Bu önemin taraflarca algılanması ise tarafları gerekli tedbirleri almaya yöneltmiştir.

Teknik Eleman Olarak İSG Uzmanı

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, teknik elemanlara verilen isimdir.

İşyeri sahibi, güvenlikle ilgili destekten kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin şirkette uygulanmasından her zaman sorumludur.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile doğrudan işbirliği ve yakın koordinasyon, girişimcinin kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmesine ve şirket içindeki süreçleri güvenli ve sorunsuz hale getirmesine yardımcı olur.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

  1. Rehberlik;

    1) iş yerinde yapılan çalışmalar ile ilgili işverene önerilerde bulunur.

 2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapar ve işverene önerilerde bulunmak.

  • Risk değerlendirmesi;
  1. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır. 

c) Çalışma ortamı gözetimi;

  1. Çalışma ortamının gözetimini yaparak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları kontrol eder.
  2. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır. Bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler. 
  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yapar veya kontrol eder.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde uygun olarak hazırlar.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenler.  

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlar, işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.

5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG Kâtip’e işler.

  • İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar.  

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Bu sertifikayı alabilmek için de yine aynı bakanlık tarafından belli koşullar öne sürülmüş durumdadır. Bu koşullar;

  1. Uygun Bölüm Ve Programlardan Mezun Olmak:  

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olacak adayların;

Mimarlık Fakültesi Bölümlerinden

Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden

Teknik Eğitim Fakültesi Bölümlerinden

Fen Fakültelerinin, Fizik –Kimya – Biyoloji Bölümlerinden

Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarından mezun olmak gerekmektedir.

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almak:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların, bakanlıkça eğitim açması için gerekli izinleri verdiği eğitim kurumlarından eğitim alması gerekmektedir.

Hasanpaşa iş güvenliği kursu olan Yeni Uzman Akademi gerekli izin belgeleri ile faaliyet gösteren bir eğitim kurumudur.

Eğitimler Hakkında Genel Bilgiler:

Eğitimler 220 ders saatinden oluşmakla beraber üç bölüm halinde işlenir.

Hasanpaşa iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de bakanlığın programları doğrultusunda, 

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat staj eğitimi şeklinde işlenir.

Uzaktan eğitim:

Hasanpaşa iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin her kursiyeri için özel düzenlediği ID ve şifre ile Yeniuzman.isguzem.online sayfası üzerinden asenkron olarak yapılır. Katılımcılarımız dersleri uzaktan eğitim programı süreci içinde kendileri için uygun saatlerde giriş yaparak takip edebilirler.

Örgün eğitim:

KatılımcılarınHasanpaşa iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde her biri branşında söz sahibi eğiticilerin rehberliğinde yüz yüze yapılan derslerdir. Bu derslerin toplam süresi 90 saattir.

Pandemi döneminde örgün eğitimler:

Örgün eğitimler pandemi döneminde bakanlığın da gerekli izinleri vermesinin ardından Hasanpaşa iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından online sistem üzerinden yine kadrosundaki eğiticilerin rehberliğinde yapılmaktadır.

Staj eğitimi:

Hasanpaşa iş güvenliği kursu olarak eğitim faaliyetlerine devam eden Yeni Uzman Akademi’de, staj eğitimlerini kadrosunda bulundurduğu iş güvenliği uzmanlarının gözetiminde pandemi tedbirlerine uygun şekilde en fazla 5 kişiden oluşan gruplar şeklinde kursiyerlerin eğitimlerine uygun işyerlerinde yapılır.    

  •  İSG Sınavlarında Başarılı Olmak:

İş sağlığı ve güvenliği uzman adayları Bakanlığın yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan İSG Sınavlarına girerek yeterli puanı almalıdır. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara yeniden kurs almaya gerek olmadan tekrar girebilirler.

Sınavda başarılı olan adaylar gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra İSG Uzmanı olarak görev alabilirler.  

Yeni Uzman Akademinin Farkı Kalitesidir

Hasanpaşa iş sağlığı ve güvenliği kursu olarak hizmet veren Yeni Uzman Akademi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim merkezidir. Yeni Uzman Akademi Hasanpaşa iş güvenliği kursu A, B ve C sınıfı eğitimler düzenlemektedir.

Pandemi döneminde eğitimlerini online sisteme taşımakla eğitimlerini Hasanpaşa sınırlarının dışına taşıyarak yeni eğitim alanı olarak tüm Türkiye’yi belirlemiştir.  Böylelikle iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almak isteyen tüm adaylara ev ortamının sıcaklığında eğitim alma şansı tanımıştır.

Eğitimini kursumuzdan alan her kursiyerimizi sınav öncesi soru çözüm ve ders tekrarı eğitimlerine ücretsiz alıyoruz.

Hasanpaşa iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi 2021 yılı Mayıs ayındaki İSG sınavına girmek için kurs almış bütün katılımcılarına ücretsiz olarak ISO 45001 eğitimleri ile sertifika vermiştir.

Eğitimlerimizi eğitimci kadromuzun hazırladığı ve sadece Yeni Uzman Akademi kursiyerlerine özel İSG sınavına hazırlık ders kitabımızın yanında dijital materyaller kullanarak yapmaktayız. Herkesin istifadesine sunduğumuz dijital ders notlarımızı Hasanpaşa iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin internet sayfasından ücretsiz indirebileceğiniz gibi tüm İSG mevzuatlarını da yine sayfamızdan indirebilirsiniz.

Yeni Uzman Akademi Her Yerde

Eğitim kurumumuz online eğitimler ile Türkiye’nin her yerindeki katılımcılarına zahmetsiz eğitimin kapılarını açarken, sosyal medya aracılığı ile de İSG dünyasının nabzını tutuyor. İSG alanındaki tüm katılımcılarımız ve meslektaşlarımız

https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarımızı takip ederek İSG hakkındaki gelişmelerden haberdar olabileceği gibi İSG alanındaki iş ve personel ilanlarını da takip edebilirler.

Eğitim ciddi bir iştir. Yeni Uzman Akademi olarak bizler yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız.

Hemen Arayın